• public: phương thức này có thể gọi từ bất cứ đâu, có thể coi như không có kiểm soát hay giới hạn truy cập.
 • protected: phương thức này có thể được gọi từ một đối tượng của lớp này hoặc một đối tượng là con của lớp này.
 • private: phương thức này chỉ được gọi từ chính nó (đối tượng gọi và đối tượng nhận là một).

  Truy cập từ một đối tượng khác lớp (đối tượng gọi phương thức và đối tượng nhật phương thức thuộc 2 lớp khác nhau)

  ```ruby class AccessControll def test_public puts “public access OK” end

  protected

  def test_protected puts “protected access OK” end

  private

  def test_private puts “private access OK” end end

class Test def test aceess_controll = AccessControll.new aceess_controll.test_public # public access OK aceess_controll.test_protected # NoMethodError aceess_controll.test_private # NoMethodError end end Test.new.test

### Truy cập từ một đối tượng khác thuộc cùng một lớp (2 đối tượng gọi và nhận phương thức thuộc cùng một lớp)
```ruby
class AccessControll
 def test other
  other.test_public # public access OK
  other.test_protected # protected access OK
  other.test_private # NoMethodError
 end

 def test_public
  puts "public access OK"
 end

 protected

 def test_protected
  puts "protected access OK"
 end

 private

 def test_private
  puts "private access OK"
 end
end

AccessControll.new.test AccessControll.new 

Truy cập từ một đối tượng thuộc lớp con (đối tượng gọi có lớp là lớp con của đối tượng nhận)

class AccessControll
 def test_public
  puts "public access OK"
 end

 protected

 def test_protected
  puts "protected access OK"
 end

 private

 def test_private
  puts "private access OK"
 end
end

class Children < AccessControll
 def test other
  other.test_public # public access OK
  other.test_protected # protected access OK
  other.test_private # NoMethodError
 end
end

Children.new.test AccessControll.new

Truy cập từ một đối tượng thuộc lớp cha (đối tượng gọi có lớp là lớp cha của đối tượng nhận)

class Parent
 def test other
  other.test_public # public access OK
  other.test_protected # protected access OK
  other.test_private # NoMethodError
 end
end

class AccessControll < Parent
 def test_public
  puts "public access OK"
 end

 protected

 def test_protected
  puts "protected access OK"
 end

 private

 def test_private
  puts "private access OK"
 end
end

Parent.new.test AccessControll.new 

Truy cập từ cùng một đối tượng (đối tượng gọi phương thức và đối tượng nhận phương thức là 1 đối tượng duy nhất)

class AccessControll
 def test
  test_public # public access OK
  test_protected # protected access OK
  test_private # private access OK
 end

 def test_public
  puts "public access OK"
 end

 protected

 def test_protected
  puts "protected access OK"
 end

 private

 def test_private
  puts "private access OK"
 end
end
AccessControll.new.test